Statut Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie

I. ZASADY OGÓLNE

1. Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie zostało erygowane dekretem Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, z dnia 19 czerwca 1998 roku, zgodnie z przepisami kanonów 1230-1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, dekretami Arcybiskupa Szczecińsko
-Kamieńskiego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa jest miejscem kultu.

4. Przez sanktuarium rozumie się kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Palcu Zwycięstwa w Szczecinie.

5. Posługę w Sanktuarium pełnią kapłani i bracia z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, któremu kardynał August Hlond, Założyciel zgromadzenia, zlecił „pielęgnowanie głębokiego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa” (zob. Ustawy i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, nr 49).

6. Sanktuarium szerzy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa we współpracy z parafiami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami kościelnymi działającymi na terenie Archidiecezji oraz z Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej.

7. W szerzeniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa Sanktuarium podejmuje współpracę z instytutami życia konsekrowanego
i stowarzyszeniami życia apostolskiego. 

8. Kustosza Sanktuarium powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, na wniosek Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, zgodnie z kan. 682 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

9. Każdorazowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 w Szczecinie jest jednocześnie mianowany kustoszem Sanktuarium, chyba, że Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński zdecyduje inaczej.

10. Kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy wsparciu kapłanów
i braci Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej pracujących
w Sanktuarium oraz we współpracy z duchownymi przybywającymi wraz
z grupami pielgrzymów.

11. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają
w sposób szczególny: Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Żywy Różaniec, Bractwo św. Michała Archanioła, Dziecięcy Zespół Wokalny „Serduszka”, Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego i inne wspólnoty parafialne, pielęgnujące – w sposób właściwy dla swoich celów
i zadań – kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

II. CELEBRACJE

12. Kustosz jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię sprawowaną
w Sanktuarium.

13. „Mszą własną” w Sanktuarium jest formularz mszalny z Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa z piątku po 2. niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego oraz formularz Mszy św. wotywnej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

14. „Konfesjonał wieczysty” jest miejscem stałego sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

15. Wszyscy kapłani sprawujący w Sanktuarium sakrament pokuty
i pojednania są upoważnieni przez Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, zaciągniętej
i jeszcze nie zdeklarowanej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (por. dekret Biskupa Kazimierza Majdańskiego z dnia 18 kwietnia 1984 r., znak B2 – 6/84)

16. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie Sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami tj. stan łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego (zob. Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones; editio quarta 2004; nadanie 33 §1 pkt 4c).

17. Wierni pielgrzymujący indywidualnie do Sanktuarium mogą odpust zupełny uzyskać raz w roku, w dowolnie wybranym przez siebie dniu (zob. Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones; editio quarta 2004; nadanie 33 §1 pkt 4b).

18. Do kustosza i duszpasterzy należy obowiązek informowania o możliwości i warunkach zyskania odpustu.

19. Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia chorych, którego należy udzielić zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego.

20. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest Eucharystia. Szczególny wymiar jej celebracji i przeżywania związany jest z intencją wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w I piątki miesiąca oraz
z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne oraz o świętość kapłanów
w I. czwartki miesiąca. W I. soboty miesiąca celebruje się Mszę św.
i modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

21. W Sanktuarium odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji w specjalnie dedykowanej do tego celu kaplicy.

22. Dniami odpustu w Sanktuarium są:

- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek po II. niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego);

-  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia - ze względu na wezwanie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu).

23. Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami):

- z okazji pielgrzymki zgodnie z pkt. 16 i 17 niniejszego Statutu;

- w każdy I. czwartek miesiąca za udział we Mszy św. i odmówienie modlitwy o świętość kapłanów (zob. Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones; editio quarta 2004; nadanie 5 – dzień powszechnie poświęcony modlitwie za kapłanów i o powołania kapłańskie);

- w każdy I. piątek miesiąca za udział we Mszy św. z intencją wynagrodzenia NSPJ (zob. Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones; editio quarta 2004; nadanie 5 – dzień powszechnie poświęcony modlitwie wynagradzającej NSPJ).

24. W Sanktuarium szczególnie doniośle obchodzi się Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Centralną, odpustową Mszę św. poprzedzona procesja eucharystyczna ulicami Szczecina, z czterema, modlitewnymi stacjami. Duchowym przygotowaniem do uroczystości odpustowej jest zwyczajowa „oktawa” Bożego Ciała.

25. W każdy I. piątek miesiąca o godz. 12.00 uroczyście celebrowana jest Eucharystia w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
W tych dniach odbywają się wokół Sanktuarium procesje eucharystyczne, których celem jest uwielbienie Boga, ekspiacja za grzechy i niewierności oraz ewangelizacja.

26. Zgodnie z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque, wieczorem,
w czwartek przed I. piątkiem miesiąca odprawiana jest „Godzina Święta” połączona z Eucharystią sprawowaną w intencji o świętość kapłanów  i osób konsekrowanych oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

27. Do własnych nabożeństw sprawowanych w Sanktuarium należą:

- niedzielne nieszpory (lub nabożeństwo okresowe) z katechezą o Sercu Bożym;

- cząstka Różańca Świętego odmawiana codziennie po Mszy św. o godz. 9.00 (w niedziele i uroczystości przed Mszą św. o godz. 9.30) w intencji zmarłych wpisanych do „Księgi Zmarłych Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa”;

- litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana w dni powszednie po Mszy św. o godzinie 12.00;

- nabożeństwo wieczorne uroczyście kończące całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu;

- litania do św. Małgorzaty Marii Alacoque z oddaniem czci relikwiom
(po Mszy św. o 12.00 w III. piątki miesiąca);

- modlitwa w intencji polskich emigrantów i rodzin rozdzielonych emigracją (po Msz św. o 18.30 w I. środy miesiąca).

 

III. EWANGELIZACJA

28. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium, duszpasterze będą starali się przedstawić podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego.

29. Szczególną troską w Sanktuarium otacza się głoszenie Słowa Bożego.
W dni powszednie homilie głosi się na Mszach św. o godz. 12.00 i 18.30.

30. Sanktuarium popularyzuje kult Serca Bożego oraz życie i przesłanie świętych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwłaszcza
św. Małgorzaty Marii Alacoque.

31. Sanktuarium jest otwarte na wielość grup, wspólnot religijnych, zrzeszeń i stowarzyszeń będących realizacją różnych charyzmatów w Kościele.

31. Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabycie literatury religijnej oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sanktuarium może podejmować także własne inicjatywy wydawnicze.

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

33. Działalność charytatywna Sanktuarium wyraża się między innymi przez opiekę duszpasterską i pomoc materialną dla pielgrzymów i ubogich Szczecina we współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
i jej agendami.

34. Przy Sanktuarium mogą powstać dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnymi statutami lub regulaminami zatwierdzonymi przez kompetentną władzę kościelną.

35. Wyrazem troski o duchowe potrzeby ubogich, bezdomnych, samotnych, uzależnionych i potrzebujących wsparcia jest modlitwa podczas Mszy św. w III środy miesiąca o godz. 12.00

 

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

36. Sanktuarium może organizować sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne
i kulturalne.

37. Kustosz popierając działalność kulturalną przy Sanktuarium czuwa, aby nie zdominowała ona sacrum tego miejsca, a zwłaszcza gorliwej posługi pielgrzymom poprzez głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów świętych i celebracji liturgicznych.

38. Sanktuarium gromadzi i eksponuje dzieła sztuki, wytwory rzemiosła artystycznego, dewocjonalia oraz publikacje i materiały dotyczące kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

VI. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE

39. Kustosz jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium. Oprócz kroniki jest prowadzona „Księga łask”, w której zapisywane są relacje
o nadzwyczajnych łaskach otrzymanych przez wiernych od Pana Jezusa czczonego w znaku Jego Najświętszego Serca. Łaski o wyjątkowym charakterze będą odpowiednio dokumentowane.

40. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami.

41. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie podziękowań i próśb zanoszonych do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kustosz Sanktuarium dba, aby zostały one odnotowane w „Księdze łask” przechowywanej
w Sanktuarium.

42. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.

43. Kustosz Sanktuarium administruje środkami materialnymi z ofiar składanych przez pątników oraz donacji uzyskanych od osób prawnych
i fizycznych na rzecz Sanktuarium.

44. W czasie Mszy św. odprawianych przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby Sanktuarium.

45. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone przez Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego.

Szczecin, dnia 7 maja 2014 r.
Znak: B2 – 6/2014

Niniejszy Statut Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie zatwierdzam.

Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński
Kanclerz Kurii